+38 (04744) 3-14-03
Меню

Виховна робота

Виховна робота на факультеті економіки і підприємництва Уманського НУС

 

Виховна робота на факультеті економіки і підприємництва Уманського НУС є органічним компонентом освітньої діяльності навчального закладу.

Організовується та проводиться відповідно до:

–       положення     про     організацію     виховної    роботи    в     Уманському національному університеті садівництва;

–       річного   плану   виховної   роботи   студентів   факультету   економіки   і підприємництва;

–       індивідуальних планів роботи викладачів;

–       планів роботи кураторів груп;

–       Указу Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки»;

–       Закону України «Про вищу освіту»;

–       та інших нормативно-правових актів України.

Система виховних заходів орієнтована на: студентів усіх форм навчання; студентів за освітнім ступенем бакалавр та магістр; викладачів; школярів, під час проведення профорієнтаційної роботи співробітниками факультету економіки і підприємництва з метою підготовки професійно орієнтованої молоді для вступу в УНУС.

Головною метою виховання студентської молоді є формування свідомого громадянина – патріота української держави, активного провідника національної ідеї, представника української національної еліти через набуття молодим поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних запитів.

Основні напрями, за якими здійснюється виховна робота на факультеті економіки і підприємництва Уманського НУС.

Національно-патріотичне виховання, яке передбачає: формування національної свідомості і відповідальності за долю України; виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті; культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою та ін.); виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій.

Інтелектуально-духовне виховання, яке передбачає: засвоєння системи знань, яка сформована на основі відповідних навчальних предметів і містить перелік смислових елементів суспільного досвіду; розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення; виховання потреби самостійно здобувати знання і готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності; виховання здатності усвідомлювати та обстоювати особисту позицію; формування особистісного світогляду – узагальненого розуміння всього світу в цілому.

Громадянсько-правове виховання, яке передбачає: прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина – виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів; виховання громадянського обов’язку перед країною, суспільством; формування політичної культури; становлення етики міжнаціональних стосунків.

Морально-етичне виховання, яке передбачає: формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни; формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань.

Екологічне виховання, яке передбачає: оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування; виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство; формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури; виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності.

Художньо-естетичне виховання, яке передбачає: формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на народній естетиці та кращих надбаннях цивілізації; вироблення умінь особисто примножувати культурно- мистецьке надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті; розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності.

Трудове виховання, яке передбачає: формування працелюбної особистості, яка свідомо і творчо ставиться до праці; розвиток уміння самостійно та ефективно працювати; формування почуття господаря та господарської відповідальності; формування готовності до праці в умовах ринкової економіки.

Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя, яке передбачає: виховання відповідального ставлення до власного здоров'я, здорового способу життя; формування знань і навичок фізичної культури в житті людини; забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів; фізичне, духовне та психічне загартування; профілактики захворювань, формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам створення умов для активного відпочинку студентів.

Пріоритетною у виховній діяльності є роль ради студентського самоврядування як важливого рушію підвищення ефективності навчально- виховного процесу, забезпечення виховання духовності та культури студентів.

Головні орієнтири виховної роботи на факультеті економіки і підприємництва полягають у тому, щоб через спілкування й урізноманітнення видів навчально-практичної діяльності створити умови для саморозвитку і самовиховання студента. Виховна робота здійснюється з педагогічним передбаченням, прогнозуванням, плануванням тощо.

У практиці роботи факультету інструментами педагогічної діагностики при вивченні особистості студента є індивідуальні бесіди, анкети, експерименти, ділові ігри тощо.

Ефективність виховної роботи в студентських групах оцінюється за результатами навчання.

Завданням кожного викладача є виховання справжнього громадянина, патріота під час викладання кожної окремої навчальної дисципліни.