+38 (04744) 3-14-03
Меню
Остання редакція: 24 січня 2022

Історія розвитку

Економіка завжди була незмінним супутником розвитку та прогресу. Відтак трансформації освітнього та виробничого процесів сприяли закладенню у 1929 році в Уманському училищі садівництва і землеробства основ сучасної економічної науки, витоки якої йдуть від кабінету сільськогосподарської економії згаданого навчального закладу.

Подальше зростання потреби сільського господарства у фахівцях економічного профілю спонукало до створення у 1976 році в Уманському сільськогосподарському інституті економічного факультету, де здійснювалася підготовка фахівців за спеціальностями «Економіка» та «Бухгалтерський облік». А передувало даній події створення у 1964 році в інституті аспірантури з економічних спеціальностей.

Перший випуск спеціалістів економічного профілю відбувся у 1981 році, коли до когорти випускників славетного навчального закладу приєдналися 49 економістів-організаторів сільськогосподарського виробництва та 40 бухгалтерів.

Першим деканом, який взяв на себе сміливість і відповідальну місію поширення економічної науки у центральних регіонах України став доцент О.О. Белінський, який очолював факультет з 1979 по 1983 рік. Його наступником і гідним послідовником був доцент В.П. Марченко, який з 1983 по 1999 рік сприяв розвитку факультету та його перетворенню у потужний навчально-науковий центр.

У 1999 році відбулася низка реорганізаційних змін, у результаті яких економічний факультет розділився на два рівноправних і рівновеликих структурних підрозділи університету: факультет економіки і підприємництва та факультет менеджменту.

Керівництво факультетом економіки і підприємництва, що став новим осередком і флагманом економічної освіти в Уманській державній аграрній академії здійснював доцент А.Л. Бежанір (1999–2009рр.). Протягом його керівництва на факультеті було ліцензовано низку популярних й актуальних спеціальностей: у 2001 р. – «Фінанси», «Економіка підприємства», у 2003 – «Маркетинг»; у 2000 р. акредитовано підготовку магістрів зі спеціальності «Облік і аудит».

Успішній реалізації вимог освітніх програм сприяло покращення кваліфікаційного рівня професорсько-викладацького складу та постійне вдосконалення методів, що застосовувалися у процесі освітньої підготовки, відбулася активізація наукової та методичної діяльності колективу факультету. Завдяки даним факторам і постійному зростанню попиту на фахівців економічних спеціальностей на ринку праці відбулося значне зростання контингенту студентів: з 620 у 1999 до 1400 у 2009 році.

З 2009 по 2012 рік факультет очолювала доцент В.С. Костюк. Вже на той час факультет економіки і підприємництва здійснював підготовку студентів за спеціальностями «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Фінанси і кредит».

Подальші перетворення й удосконалення освітньої діяльності факультету, які розпочалися з 2012 року та тривають донині, здійснюються під керівництвом професора Ю.О. Нестерчук. На даний час, спільними зусиллями керівництва та науково-педагогічного колективу, на факультеті ведеться постійна діяльність з удосконалення форм і методів навчання, яке провадиться за 5 спеціальностями – «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Облік і оподаткування», «Економіка», «Комп’ютерні науки», «Фінанси, банківська справа та страхування», – за освітніми рівнями «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» на денній і заочній формах.

Значно поліпшився якісний склад науково-педагогічного колективу факультету, понад 90% якого складають кандидати економічних наук, доценти та 10% – доктори економічних наук, професори.

Нині на факультеті здобуває освіту понад 1400 студентів, які не лише успішно навчаються, а й знаходять себе у науці та розвивають творчі та спортивні таланти у тематичних колективах, гуртках і секціях, що функціонують в університеті. Як наслідок, випускники факультету реалізують набуті під час навчання знання на керівних посадах у виконавчих органах влади, бізнес-структурах, фінансових організаціях, науковій сфері тощо.

Факультет економіки і підприємництва активно співпрацює з зарубіжними партнерами, надаючи студентам можливість проходити виробничу практику та навчання в освітніх осередках і на підприємствах виробничої сфери Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Польщі, Данії, США та інших країн, з якими укладено договори про співпрацю.

Відкритість, готовність до змін, прагнення до вдосконалення, високий інтелектуальний потенціал і працьовитість колективу факультету економіки і підприємництва сприяли його розвитку й утвердженню як авторитетного осередку економічної освіти і науки.